Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Zespół Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Zdrochcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdrochec.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-10.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Stronę można obsługiwać przy pomocy standardowych skrótów klawiaturowych dostępnych w przeglądarce: Tab: przenosi fokus (punkt uwagi) do następnego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Shift + Tab: przenosi fokus do poprzedniego aktywnego elementu na stronie (odnośnika, formularza) Enter - uaktywnia odnośnik.

Dostępny jest dodatkowy skrót klawiaturowy: CTRL+U - uruchamiający widget opcji dostępności

Udogodnienia

Serwis wyposażony został w dodatkowy widget z możliwością wyboru opcji ułatwień dostępu

Są to m.in opcje:

  • zwiększania kontrastu
  • podświetlenia linków
  • zwiększenia rozmiaru czcionki
  • zwiększenia odstępu między tekstami
  • zwiększenia czytelności czcionek
  • powiększenia kursora
  • zatrzymania animacji (jeśli występują)
  • wyświetlania podpowiedzi po najechaniu na elementy

Strona posiada również:

  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • mapę strony

Dodatkowo przy obsłudze strony klawiaturą, dodano opcje przejścia w konkretne sekcje danej podstrony (z pominięciem innych sekcji).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Golec spzdrochec@onet.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 600 122 503. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny częściowo spełnia normy związane z dostępności architektoniczną. Do szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze specjalnymi potrzebami, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne i boczne. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie posiada windy. Wewnątrz szkoły umożliwiony jest wstęp do wszystkich pomieszczeń, aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Szkoła nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacji udziela dyrektor lub wyznaczony pracownik. Toaleta wewnątrz budynku na poziomie – 0 nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na I piętrze budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind. Parterowy budynek przedszkola jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne dla dzieci i rodziców i boczne dla pracowników. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.