14 627 79 98

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.zdrochec.pl

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zdrochcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zdrochec.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-16.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.

Niektóre elementy nietekstowe oraz pliki pdf zostały umieszczone na stronie przed wejściem w życie ustawy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

TAB -zaznaczanie kolejnego elemetu, SHIFT + TAB - zanzaczanie poprzedniego elementu, kursor góra- dół - przewijanie strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Urbanek, jczupryna@o2.pl.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 725 992 154. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły częściowo spełnia normy związane z dostępnością architektoniczną. Do szkoły prowadzą schody oraz podjazd dla osób ze specjalnymi potrzebami. Budynek jest nie w pełni przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą 2 wejścia główne i boczne. Budynek jest dwukondygnacyjny nie posiada windy. Wewnątrz szkoły umożliwiony jest wstęp do wszystkich pomieszczeń, aby dostać się na piętro należy pokonać schody. Szkoła nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Informacji udziela dyrektor lub wyznaczony pracownik. Toalety wewnątrz budynku na poziomie- nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet na I piętrze budynku jest utrudniony z uwagi na brak windy. Parterowy budynek przedszkola jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia : główne dla dzieci i rodziców i boczne dla pracowników. Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. czytaj więcej

Rozumiem