14 627 79 98

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZDROCHCU

OBOWIĄZUJĄ OD 1 WRZEŚNIA  2020 r.

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub gdy któryś z ich domowników został poddany kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych

 

 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dzieci oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania przestrzeni publicznej.

 

 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów                 i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 

 • Przy wejściu do budynku szkoły umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekcji rąk wraz z instrukcją użyci a środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku maja obowiązek zdezynfekować ręce.

 

 • Rodzice przyprowadzają dziecko i odbierają spod wejścia głównego szkoły (korzystamy             z dzwonka przy drzwiach). Rodzice w wyjątkowych sytuacjach mogą wchodzić do szkoły                 z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru                               z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 • W szkole osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach                   z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 • W szkole do mierzenia temperatury stosowany będzie termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Temperatura ciała dziecka będzie mierzona w razie konieczności (czyli w przypadku wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych). Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.

 

 • Rodzicie zobowiązani są do odbierania telefonów, e-mali lub wiadomości w e-dzienniku od wychowawcy lub dyrektora. (zasada szybkiej komunikacji)

 

 • W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po zajęciach wychowania fizycznego, po spacerze, po skorzystaniu z toalety i w innych) uczniowie i pracownicy stosują ochronę nosa i ust podczas kichania i kaszlu oraz unikają dotykania oczu, nosa i ust.

 

 • Sale lekcyjne są przypisane do jednej grupy uczniów, na przerwy uczniowie wychodzą według opracowanego przez dyrektora harmonogramu, zachowując dystans społeczny między sobą.

 

 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

 

 • W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będzie wynosić min. 1,5 m
  (w miarę możliwości 1 uczeń – 1 ławka szkolna).

 

 • Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 • Po każdym dniu zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte lub zdezynfekowane.

 

 • Klasy lekcyjne i części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 • Nauczyciel kl. I-III będą organizować przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa będzie spędzała przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 

 • Uczniowie będą mogli korzystać pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 

 • Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć na świeżym powietrzu będzie regularnie czyszczony
  z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

 • Na boisku lub terenie szkoły mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 

 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu , należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

 • Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością. W takim przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym (zabawki te powinny być regularnie dezynfekowane lub czyszczone przez opiekunów).

 

 • Uczniowie do szkoły i do szatni będą wpuszczani pojedynczo, taka sama zasada będzie obowiązywać po zakończeniu zajęć, w szatni będzie znajdować się środek do dezynfekcji rąk. ( w szatni przebywac może 5 uczniów z zachowaniem dystansu).

 

 • Zajecia pozalekcyjne odbywać się będą w wyznaczonych salach lub na sali gimnastycznej (SKS) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

 • Zajęcia świetlicowe dla uczniów odbywać się będą w wyznaczonych salach, w których znajdować się będą środki do dezynfekcji rąk dostępne dla uczniów. Świetlica będzie wietrzona co najmniej raz na godzinę, zwłaszcza przed przyjściem wychowanków i po dezynfekcji. Godziny pracy świetlicy będą wynikać z informacji zebranych od rodziców.

 

 • Personel kuchenny i obsługi sprzątającej będą ograniczać kontakt z uczniami i nauczycielami.

            

 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły będą starać się zachowywać dystans społeczny między sobą,  w każdej przestrzeni szkoły.

 

 • Zostanie ograniczony kontakt z uczniami przez innych pracowników szkoły.

 

 • Jeżeli dziecko będzie przejawiać niepokojące objawy choroby wówczas zostanie odizolować w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem bezpiecznej odległości od innych osób (Izolatorium), równocześnie niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 • W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa ( nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych procedurach.

 

 • Na czas pobytu dziecka w szkole, drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

 

 • Na drzwiach wejściowych zajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 

 • Jeżeli w szkole ze względu na bezpieczeństwo uczniów zajęcia zostaną zawieszone w całości lub dla określonych grup, wówczas  zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe wprowadza się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 • W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w ten sposób dyrektor szkoły ustala inny spsób realzacji tych zajęć, o czy powiadamia uczniów i rodziców.

 

 • O sposobie ralizacji zajęć dyrektor szkoły powiadamia organ prowadzący  oraz  organ nadzorujacy szkołe.

 

 • W szkole może być prowadzone nauczanie hybrydowe tzn. niektóre zajęcia lub niektóre grupy uczniów

 

Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

 

- Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie                                    z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów znajdujących się w szkole;

- Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzach, łazienkach oraz                           w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników.

- Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk rozmieszczone są w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego dezynfekowania rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji;

- Izolatorium dla osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, które zaopatrzone jest                                  w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);

- Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 

Dyrektor:

 

 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie                         z powierzonymi im obowiązkami (prowadzi monitoring codziennych prac porzadkowych
 • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej;
 • za zgoda organu prowadzacego i po uzyskaniu opinii właściwego państwowego powiatowego inspektratu sanitarnego może zawieść na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;
 • zgoda i opinia,  może być wydana także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób:
 • zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć;
 • o zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

 

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 

Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

- regularnie myci ręce przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno  - higienicznych,

- kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

- unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

- dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

- informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

- postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi -Procedurami bezpieczeństwa.

 

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

 

- ciągi komunikacyjne – myją;

- poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, sprzęt sportowy, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.

- toalety dezynfekowane są na bieżąco.

-przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka dezynfekującego (zwłaszcza czasu niezbędnego do wywietrzenia środka).

 

 

 

Wychowawcy, opiekunowie:

 

- sprawdzają warunków do prowadzenia zajęć – objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

- myją, dezynfekują przedmioty, które używał uczeń, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało                               z tego przedmiotu:

- dbają o to by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po powrocie z zajęć wychowania fizycznego;

- wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę; organizuje uczniom przerwy co najmniej raz na 45 minut;

- dbają o to, by uczniowie z jednej grupy nie przebywali w bliskiej odległości z uczniami                   z drugiej grupy;

- dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

- nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci do szkoły

 

 • Na teren budynku szkoły do szatni jednorazowo wpuszczanych jest pięciu uczniów.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do szkoły i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku  szkoły, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.  W wyjątkowych sytuacjach rodzic/ opiekun może być wpuszczony do budynku ale tylko do części wspólnej,                z zastosowaniem zasad 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od drugiego rodzica z dzieckiem w odległości 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 • Pracownik dba o to by dziecko po wejściu weszło do  szatni, po wyjściu z szatni uczniowie udają się do łazienki, gdzie myje dokładnie ręce ciepła woda i mydłem , następnie udaje się do sali, w której odbywają się zajęcia.
 • W przypadku stwierdzenia przez pracownika u ucznia objawów chorobowych,                  pracownik nie wpuszcza dziecka do budynku, pozostawia je rodzicom (jeżeli uczeń przyszedł sam, wówczas zostaje on odesłany do domu i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą                            o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie)                             z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi                            o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka).
 • Dziecko do szkoły jest przyprowadzane / odbierane tylko przez zdrowe osoby.
 • Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 • Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 • W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

 

Żywienie

 

 • Szkoła zapewnia posiłki obiady we własnym zakresie.
 • Podczas przygotowywania posiłków, zachowane są szczególne środki ostrożności oraz warunki higieniczne. Na stanowisku pracy zachowana jest wysoka higiena, pracownik zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej.
 • Dzieci korzystają z posiłków w jadalni, w systemie zmianowym z podziałem na grupy  oddział przedszkolny, kl. I -III oraz kl. IV- VIII (po każdej grupie blaty stolików i poręcze krzeseł są czyszczone),
 • Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 60 stopni.
 • Posiłki podawane są przez pomoc nauczyciela.
 • Pracownik obsługi:

- dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia,

- myje ręce:

 • przed rozpoczęciem pracy,
 • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 • po jedzeniu, piciu;
 • Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych;
 • Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora ;
 • Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 

 

Wyjścia na zewnątrz

 

 • Szkoła może zorganizować wyjść poza teren szkoły, w okolice terenów rekreacyjnych, do lasu
 • W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 • Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 • Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 • Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni zostać w domu  i skontaktować się telefonicznie              z lekarzem podstawowej opieki domowej aby uzyskać teleporadę, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 • W szkole wyznaczone zostało izolatorium dla osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy.
 • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 • Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ rodzicami / prawnym opiekunem/ prawnymi opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
 • Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 • Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,                     w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 • Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki .
 • Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien się skontaktować telefonicznie                             z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę.
 • Obszar, w którym się poruszał  i  przebywał pracownik  z infekcją bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonowanie w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego.
 • Dyrektor ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w części, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenia  i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov,pl/ odnoszących się  do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej  powiatowej stacji  sanitarno-epidemiologicznej, aby konsultacje lub uzyskać poradę

 

Przepisy końcowe

 

 • Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia  1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.
 • Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. czytaj więcej

Rozumiem