14 627 79 98

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Niepublicznym Przedszkolu

w Zdrochcu

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 od 1 września 2020 w Niepublicznym Przedszkolu w Zdrochcu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Niepublicznym Przedszkolu, odpowiada Dyrektor Niepublicznego  Przedszkolnego  w Zdrochcu.
 2. W placówce stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić …..
 5. Nauczycie i pomoc nauczyciela przydzielone są do każdej grupy na stałe.                               
 6. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 7. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą                                 w maseczka), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszych Procedurach.
 8. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 9. Na a drzwiach przy wejściu głównym oraz w na tablicy w sali zajęć znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 10. Z sali usuniete są zabawki i pomoce dydaktyczne, których nie można dezynfekować.
 11. Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych zabawek i przedmiotów.
 12. Sale wietrzone są conamniej raz na godzinę.
 13. Pracownicy zachowuja dystans społeczny 1,5m.
 14. Grupy nie stykaja się ze soba podczas pobytu w przedszkolu, różne godziny wychodzenia na spacer lub plac zabaw.
 15. Personel kuchenny nie kontakuje się z dziećmi oraz z opiekunami dzieci.
 16. W placówce ograniczone jest przebywanie osób trzecich.  Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach   z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 17. Do mierzenia temperatury stosowany będzie termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Temperatura ciała dziecka będzie mierzona w razie konieczności (czyli w przypadku wystąpienia niepokojących  objawów chorobowych). Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
 18. Rodzice powinni wyrazić zgode na pomiar temperartury dziecka w wypadku wystąpienia niepokojacych objawów.
 19. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie  z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się - przy wejściu do budynku, na korytarzu, w łazienkach oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników.
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do iż  izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 20. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie                                      z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej.
 21. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  1. Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno  - higienicznych,
  2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Myć i dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
 1. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
  1. Ciągi komunikacyjne – myją;
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują.
 2. Wychowawcy, opiekunowie:
 1. sprawdzają warunków do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci.
 9. W uzasadnionych przypadkach mierzą dzieciom temperaturę.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.  W wyjątkowych sytuacjach rodzic/ opiekun może być wpuszczony do budynku ale tylko do części wspólnej,  z zastosowaniem zasad 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od drugiego rodzica z dzieckiem w odległości 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 3. Pracownik po wejściu do przedszkola dziecka odprowadza go do szatni, a po przebraniu do łazienki, gdzie dziecko myje dokładnie ręce ciepła woda i mydłem, następnie dziecko udaje się do sali, w której odbywają się zajęcia.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych                                        u dziecka, pracownik nie wpuszcza dziecka do budynku, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia śniadania,  obiad i podwieczorek.
 2. Podczas przygotowywania posiłków, zachowane są szczególne środki ostrożności oraz warunki higieniczne. Na stanowisku pracy zachowana jest wysoka higiena, pracownik zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej.
 3. Dzieci korzystają z posiłków w jadalni, w systemie zmianowym z podziałem na grupy  przedszkole i oddział przedszkolny,  (po każdej grupie blaty stolików i poręcze krzeseł są czyszczone),
 4. Naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 60 stopni.
 5. Posiłki podawane są przez pomoc nauczyciela.
 6. Pracownik kuchni dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane i wydawane są posiłki;
 7. Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  3. po skorzystaniu z toalety,
  4. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  5. po jedzeniu, piciu lub paleniu;
 8. Myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych;
 9. Po zakończonej pracy, dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora ;
 10. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole organizuje pobyt dzieci na świeżym powietrzu, wychowawca może                         z dziećmi udać się w na spacer w pobliżu szkoły – plas zabaw
 2. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie jedna grupa.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw  są dezynfekowane po kazdej grupie.
 4. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało miejsc do izolacji (izolatorium) dziecka lub osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. Dziecku mierzona jest temperatura.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/ rodzicami / prawnym opiekunem/ prawnymi opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki.
 5. Osoba wskazana przez dyrektora/osobę zastępująca dyrektora, kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałymi dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala,                         w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce, przed wejściem zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 8. Rodzice odbierają dziecko przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych    sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 10. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni zostać w domu  i skontaktować się telefoniczniez lekarzem podstawowej opieki domowej aby uzyskać teleporadę, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 11. W przypadku wystąpienia u pracownika będacego na stanowisku pracy niepokojacych objawów sugerujacych koronawirusa należy niezwłocznie odsunać go od pracy. Nalezy wstrzymać przyjomwanie kolejnych dzieci, powiadmoć właściwą miejscową stację sanitarno - epidemiologiczną i stosować się ściśle do wyadnych instrukcji i poleceń.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik, należy poddać gruntowemu sprzątaniu i dezynfekcji.
 13. Należy stosować się do zalecęń państowego powiatowego inspektora sanitarnego, przy ustaleniu czy należy wprowadzić dodatkowe procedury biorąc pod uwage zaistniały przypadek.
 14. Nalezy ustalić listę osób przebywających w tym czasie w danych pomieszczeniach, w których przebywał pracownik.
 15. W razie wątpliwości zawsze należy kontaktować się z właściwą stacją sanitano -epidemiologiczną.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 wrzesnia 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. czytaj więcej

Rozumiem