Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Aktualnie miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 456,00 złotych

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.

 1. Zaświadczenie o dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
 2. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów jeżeli osoba prowadzi działalność o charakterze pozarolniczym,
 3. Zaświadczenie  o formie opodatkowania z Urzędu Skarbowego, oraz  dowód opłacania składni do ZUS i oświadczenie o uzyskanym dochodzie jeżeli osoba prowadzi działalność  opodatkowaną ryczałtem,
 4. W przypadku dochodów z rolnictwa zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym wydanym przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia gospodarstwa rolnego, ( przyjmuje się 250 zł za 1 ha przeliczeniowy,  )
 5. Uczniowie i studenci winni przedstawić zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na studia,
 6. Rodzice i rodzeństwo posiadające status osoby bezrobotnej winny przedłożyć aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 7. Zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 8. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 9. Decyzja o pobieraniu dodatku mieszkaniowego,

 

Wniosek (do pobrania w pokoju nr 13, lub stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radłowie) wraz z załącznikami należy składać osobiście do 15.09.2014 w Urzędzie Miejskim w Radłowie (I piętro, pokój nr 13),a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2014 r.

Wniosek o stypendium
wniosek_stypendialny.doc
Dokument Microsoft Word [75.0 KB]
Dodaj do ulubonych
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Zdrochec© companyname

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite Personal .